Nepal nite in south dakota

Nepalese students from South Dakota University, USA celebrating Nepal Nite. Nostalgia!